logo

ARK132

Panasonic
Part Number ARK132
Manufacturer Panasonic
Title High-frequency RK relay
Description www..com șȒȅȓȋǷഽࢹÅୋܹ࢘‫ܩ‬ྈ໤Å ÅSDQDVRQLFGHQNRFRMSDF www..com Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω ΩΩ ΩΩ ΩΩ ΩΩ ΩΩ ΩΩ ...
Features -40 -20 0 20 40 60 80 -20 -40 50 40 30 n 20 10 0 10 20 30 40 50 10 OFF OFF 0 -10 10 ON ON 0 -10 5 10 10 OFF 0 OFF -10 ON 10 0 ON -10 5 10 șȒȅȓȋǷഽࢹÅୋܹ࢘‫ܩ‬ྈ໤Å ÅSDQDVRQLFGHQNRFRMSDF ȦàǷǃઌ຺DŽୋܹ࢘‫ܩ‬:HEǽǬȐîKWWSSDQDVRQLFGHQNRFRMSDFïǝǟ&$'ȏàȇǃȈǮȻȵàȑơƼƢǓƮÇ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;...

Published Jan 25, 2015
Datasheet PDF File ARK132 File

ARK132   ARK132   ARK132  
ARK139

Panasonic
Part Number ARK139
Manufacturer Panasonic
Title High-frequency RK relay
Description www..com șȒȅȓȋǷഽࢹÅୋܹ࢘‫ܩ‬ྈ໤Å ÅSDQDVRQLFGHQNRFRMSDF www..com Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω ΩΩ ΩΩ ΩΩ ΩΩ ΩΩ ΩΩ .
Features -40 -20 0 20 40 60 80 -20 -40 50 40 30 n 20 10 0 10 20 30 40 50 10 OFF OFF 0 -10 10 ON ON 0 -10 5 10 10 OFF 0 OFF -10 ON 10 0 ON -10 5 10 șȒȅȓȋǷഽࢹÅୋܹ࢘‫ܩ‬ྈ໤Å ÅSDQDVRQLFGHQNRFRMSDF ȦàǷǃઌ຺DŽୋܹ࢘‫ܩ‬:HEǽǬȐîKWWSSDQDVRQLFGHQNRFRMSDFïǝǟ&$'ȏàȇǃȈǮȻȵàȑơƼƢǓƮÇ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.

Datasheet PDF File ARK139 File

ARK139   ARK139   ARK139  
ARK138

Panasonic
Part Number ARK138
Manufacturer Panasonic
Title High-frequency RK relay
Description www..com șȒȅȓȋǷഽࢹÅୋܹ࢘‫ܩ‬ྈ໤Å ÅSDQDVRQLFGHQNRFRMSDF www..com Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω ΩΩ ΩΩ ΩΩ ΩΩ ΩΩ ΩΩ .
Features -40 -20 0 20 40 60 80 -20 -40 50 40 30 n 20 10 0 10 20 30 40 50 10 OFF OFF 0 -10 10 ON ON 0 -10 5 10 10 OFF 0 OFF -10 ON 10 0 ON -10 5 10 șȒȅȓȋǷഽࢹÅୋܹ࢘‫ܩ‬ྈ໤Å ÅSDQDVRQLFGHQNRFRMSDF ȦàǷǃઌ຺DŽୋܹ࢘‫ܩ‬:HEǽǬȐîKWWSSDQDVRQLFGHQNRFRMSDFïǝǟ&$'ȏàȇǃȈǮȻȵàȑơƼƢǓƮÇ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.

Datasheet PDF File ARK138 File

ARK138   ARK138   ARK138  
ARK136

Panasonic
Part Number ARK136
Manufacturer Panasonic
Title High-frequency RK relay
Description www..com șȒȅȓȋǷഽࢹÅୋܹ࢘‫ܩ‬ྈ໤Å ÅSDQDVRQLFGHQNRFRMSDF www..com Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω ΩΩ ΩΩ ΩΩ ΩΩ ΩΩ ΩΩ .
Features -40 -20 0 20 40 60 80 -20 -40 50 40 30 n 20 10 0 10 20 30 40 50 10 OFF OFF 0 -10 10 ON ON 0 -10 5 10 10 OFF 0 OFF -10 ON 10 0 ON -10 5 10 șȒȅȓȋǷഽࢹÅୋܹ࢘‫ܩ‬ྈ໤Å ÅSDQDVRQLFGHQNRFRMSDF ȦàǷǃઌ຺DŽୋܹ࢘‫ܩ‬:HEǽǬȐîKWWSSDQDVRQLFGHQNRFRMSDFïǝǟ&$'ȏàȇǃȈǮȻȵàȑơƼƢǓƮÇ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.

Datasheet PDF File ARK136 File

ARK136   ARK136   ARK136  
ARK135

Panasonic
Part Number ARK135
Manufacturer Panasonic
Title High-frequency RK relay
Description www..com șȒȅȓȋǷഽࢹÅୋܹ࢘‫ܩ‬ྈ໤Å ÅSDQDVRQLFGHQNRFRMSDF www..com Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω ΩΩ ΩΩ ΩΩ ΩΩ ΩΩ ΩΩ .
Features -40 -20 0 20 40 60 80 -20 -40 50 40 30 n 20 10 0 10 20 30 40 50 10 OFF OFF 0 -10 10 ON ON 0 -10 5 10 10 OFF 0 OFF -10 ON 10 0 ON -10 5 10 șȒȅȓȋǷഽࢹÅୋܹ࢘‫ܩ‬ྈ໤Å ÅSDQDVRQLFGHQNRFRMSDF ȦàǷǃઌ຺DŽୋܹ࢘‫ܩ‬:HEǽǬȐîKWWSSDQDVRQLFGHQNRFRMSDFïǝǟ&$'ȏàȇǃȈǮȻȵàȑơƼƢǓƮÇ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.

Datasheet PDF File ARK135 File

ARK135   ARK135   ARK135  


Since 2006. 0PDF.com,